Türkiye Bursları 2015 Yılı Başvuruları

Türkiye Bursları 2015 Yılı Başvuruları başladı.
Detaylı bilgi aşağıdaki dosyada verilmiştir.

2015 Türkiye Burslari

„100. Yılda Çanakkale’ye Şehitlerimizi Anmaya Gidiyoruz“ Projesi

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın milli birlik ve beraberlik bilincini kuvvetlendirmek, özellikle 3. ve 4. nesil gençlerimizin öz kültürlerini ve kimliklerini ve anadillerini kaybetmemelerini, Çanakkale Ruhunu yaşayabilmelerini sağlamak için MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğı) tarafından hazırlanan „100. Yılda Çanakkale’ye Şehitlerimizi Anmaya Gidiyoruz“ adlı projenin detaylı bilgilerini aşağıda yazılı websitesinden alabilirsiniz.

www.canakkaleyegidiyoruz.com

canakkale-gezi2 (800x330)

2014-15 İSTİKLÂL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ
İSTİKLÂL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme

Amaç
Madde 1- Bu etkinliğin amacı, Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinde öğrenim gören öğrencileri; Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek, onlara toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak, dilimizin en güzel ifade şekillerinden biri olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş ve gelecek arasında tarihi, milli, manevi köprü kurabilmelerini ve vatan, millet, bayrak sevgi ve saygısını kuvvetlendirmelerine katkı sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu yarışma, Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen 5-9 sınıf (31 Aralık 2014 tarihinde 16 yaşından gün almamış olan) Türk ve Türk kökenli öğrencileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu şartname, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürütme
Madde 4- Bu yarışma şartnamesi hükümlerini Stuttgart Eğitim Ataşesi yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışma

Yarışma Kategorisi
Madde 6- Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü dersine katılan 5-9 sınıflarda öğrenim
gören öğrenciler arasında yapılacaktır.

Yarışma Basamakları
Madde 7- Yarışma üç basamakta gerçekleştirilecektir:
a) Seçme: Ataşelik sorumluluk bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi okutan her öğretmen, 5-9. sınıflardan en az bir, en çok 3 öğrenci seçerek yetiştirecek ve ön elemeye katılacak öğrencileri, en geç 30 Ocak 2015 akşamına kadar bölge koordinatörüne bildirecektir.
b) Ön Eleme: Bölge Koordinatörleri başkanlığında, yine koordinatör tarafından belirlenecek 2 öğretmen (mümkünse Türkçe ya da Türk Dili ve Edebiyatı branşından)ve TOAB Derneği/Derneklerince belirlenecek iki temsilciden oluşan ‘Ön Eleme Komisyonu’; 4. Bölüm 10- B maddesinde yer alan tabloya göre karşılıklı bölgelerde ön elemeyi gerçekleştirecektir. Her iki kategoride yapılacak ön eleme seçimleri, en geç 25 Şubat 2015 tarihinde tamamlanacak ve ilk sırayı alan öğrenci isimleri, finalde yarışmak üzere 27 Şubat 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Ön Eleme Komisyon Başkanınca, Eğitim Ataşeliğine bildirilecektir. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyenler, doğrudan ön elemeye katılmak üzere bölge koordinatörlerine en geç 30 Ocak 2015 günü mesai bitimine kadar yazılı talepte bulunacaklardır.

c) Final: Ön eleme sonucunda birinci olan öğrencilerin katılımıyla 14 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacak olup, yeri ve saati Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Salon ve final programının tertip ve düzeni ile ilgili işlemler, Yarışma Yürütme Kurulunca gerçekleştirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Değerlendirme
Madde 8-
a) Seçme Basamağı: Yarışmanın ilk aşamasıdır. 5-9 Sınıflar arasından ön elemeye katılacak öğrenci seçimleri ve yetiştirilmeleri öğrencilerin Türkçe ve Türk Kültürü dersine giren öğretmenlerce yapılacaktır.
b) Ön Eleme Basamağı: Bu aşamada Bölge Ön Eleme Komisyonlarınca yapılacak değerlendirmelerde, her bir üye tarafından“Ön Eleme Puan Cetveli” (Ek-1) düzenlenir.
Öğrencilerin sıralama puanları değerlendirilirken, komisyon üyelerince, her bir öğrenci için verilen puanların işlendiği, “Ön Eleme Puan Cetveli Sonuç Formu” (Ek: 1-a) düzenlenir. Üyelerin öğrenciye verdikleri puanların aritmetik toplamının üye sayısına bölünmesiyle bulunan sonuç, öğrencinin puanını oluşturur. Her bölgede en yüksek puanı alan öğrenci, Final’de yarışmaya hak kazanır.
Ön eleme sonucu puan eşitliği halinde, birinci olan öğrencinin belirlenmesinde, doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda ise kura çekilir.
Bu işlemler sonucunda Final’de yarışmaya hak kazanan öğrencileri ilan eden; “Ön Eleme Sonuç Tutanağı” (Ek: 2) hazırlanır.
Finalde yarışmaya hak kazanan öğrencilere duyurular, ön eleme evraklarının incelenmesinden sonra, Yarışma Yürütme Kurulunca ilgili öğretmen ve koordinatörler aracılığıyla gerçekleştirilir.
c) Final: Yarışmanın son aşamasıdır. Ön elemeler sonucunda birinci olan toplam 12 öğrenci Final’de yarışır. Final yarışması 14 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacak olup, yeri ve saati Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Bu aşamada ön elemeyi geçen her öğrenci jüri önünde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuyacaktır. Yarışma Yürütme Kurulunca önceden belirlenen Final Değerlendirme Komisyonu Üyeleri, her bir öğrenci için “Final Puan Cetveli ” (Ek: 3) düzenler.
Sıralamayı belirlemek için Final Puan Cetveli Sonuç Formu” (Ek: 3-a) düzenlenir. Yarışmaya katılan öğrenciler, komisyon üyelerinden aldıkları toplam puana göre derecelendirilirler.
Yarışma sonucu puan eşitliği halinde, öğrencilerin sıralamasında doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda kura çekilir.
“Final Puan Cetveli Sonuç Formuna” göre öğrencilerin sıralamasını ilan eden, Final Sonuç Tutanağı” (Ek:4) düzenlenir.
İtiraz
Madde 9- Yarışmaya katılanlar Yarışma Şartnamesini, Seçme, Ön Eleme ve Final Değerlendirme Komisyonu kararlarını kabul etmiş sayılırlar ve kararlara itiraz söz konusu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Dağılımları
Madde 10- Yarışma süreci boyunca görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

A- Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenleri:
a) Okul Aile Birlikleri ile işbirliği içinde, yarışmanın öğrencilere duyurulmasını, ilgi duymalarını ve katılımlarını sağlamak.
b) 5-9. Sınıflardan en az 1 en çok 3 öğrenci seçerek, yetiştirilmesini sağlamak.
c) Yarışabilecek öğrenci bulunamaması halinde bu durumu nedenleriyle birlikte resmi yazı ile 30 Ocak 2015 tarihine kadar bölge koordinatörüne bildirmek,
d) Görevlendirilmesi halinde ön eleme komisyon üyesi olarak görev yapmak.
e) Bölge koordinatörlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

B- Ön Eleme Komisyonu başkanı (Bölge Koordinatörü):
a) Aşağıdaki tabloya göre, diğer bölgenin ön eleme komisyonunda görev alacak iki
öğretmeni belirleyerek Ataşeliğe bildirmek,
b) Başkanlığında oluşacak komisyonda görev almak üzere görevlendirilecek TOAB Derneği
üyelerinin (Dernekten öğrenerek, yazılı olarak) isimlerini Ataşeliğe bildirmek.
c) Yarışma takvimine uygun olarak ön eleme ve diğer işlemleri TOAB Derneği ile işbirliği
içerisinde gerçekleştirmek.

Bölge Bölge
1 Markdorf (Bodensee) Albstadt
2 Tübingen Biberach
3 Nürtingen Böblingen
4 Heilbronn Künzelsau
5 Ludwigsburg Backnang
6 Stuttgart Göppingen

(Tabloda bölgelere ait komisyonlar, karşılıklı olarak birbirlerinin yarışmalarında görev alacak olup, yarışma tarihlerini koordineli olarak belirlemeye özen göstermelidirler).
Aynı eğitim bölgesinde iki koordinatörün görev yapıyor olması halinde, koordinatörlük kıdemi, yine eşitlik halinde ise meslekteki kıdemi fazla olan ön eleme komisyon başkanlığını yürütecektir.

C- Yarışma Yürütme Kurulu:
a) Yarışmanın genel organizasyonunu koordine etmek.
b) Final öncesinde yarışmaya katılacak öğrencilerin ödüllerini temin etmek.
c) Final yarışması Değerlendirme Komisyonu Üyelerini (en az 5 kişi) belirlemek ve görevlendirmek.
d) Yarışma sürecinde ön görülmeyen durumların olması halinde ek kararlar almak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirme
Madde 11- Ön Eleme sonucunda finale katılmaya hak kazanan 12 kişi final günü ödüllendirilir.

Madde 12- Yarışma sonucunda, sıralamaya göre dağıtılacak ödüller :

Derece Ödül

Birincilik Ödülü Ipad 2 / 64 GB

İkincilik Ödülü Ipad 2 / 32 GB
Üçüncülük Ödülü Ipad 2/ 16 GB
Diğer Öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’un SAFAHAT isimli kitabı

YARIŞMA ESASLARI, DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE TAKVİMİ

Katılım Şartları :
1- Yarışma Württemberg genelinde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılan öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler arasında (5-9 Sınıflar) gerçekleşecektir. Resmi veya özel görevle geçici bir süreliğine gelenlerin (İmam, öğretmen, diplomat, mühendis, doktor vb.) çocukları yarışmaya katılamazlar.
2- Yarışmaya her öğretmen, dersine girdiği öğrenciler arasından, (5-9 Sınıflar) seçtiği en az bir en çok 3 öğrenci ile katılacaktır. Yarışmaya katılacak düzeyde öğrencisi bulunmayan öğretmenler, durumu resmi yazı formatında mail ile ve nedenlerini de belirterek en geç 30 Ocak 2015 Cuma gününe kadar Bölge Koordinatörüne bildireceklerdir.
3- Final 14 Mart 2015 Cumartesi günü yapılacak olup, yeri ve saati Ataşeliğimizce daha sonra duyurulacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler, sorumlu öğretmenleri ile birlikte ön eleme ve final yarışmalarında hazır bulunacaktır.
4- Şiiri okurken fon müziği, kostüm ve el eşyası kullanılabilir.
5- Dereceye giren öğrencilere ödülleri, final yarışma gününde verilecektir.

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Yarışma Kategorisi Adı ve Soyadı Görev Yeri – Görevi
“İSTİKLAL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI” Zeynel Abidin Karagöz
………………………..
………………………..

Eğitim Ataşesi
Merkez Koordinatörü
Merkez Koordinatörü

Ek:1
Ön Eleme Puan Cetveli

S.N.
Yarışmacı Öğrencinin Adı / Soyadı Ezber okuma

10 puan

Sahneyi kullanma, uygun fon müziğinin kullanımı

10 puan

Beden dilinin etkin kullanımı (duruş, kendine güven, jest, mimikler, izleyiciyle göz kontağı kurulması)
20 puan
Tonlama, vurgu ve durakların doğru kullanımı ile şiirdeki duyguyu yansıtma

30 puan

Türkçeyi doğru kullanmadoğru sesletim
(telaffuz)

30 puan

Toplam

100 puan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ön Eleme Komisyon Üyesinin: Adı ve Soyadı: …………………………. İmza: …………………

Ek: 1-a

Ön Eleme Puan Cetveli Sonuç Formu

S.N.
Yarışmacı Öğrencinin Adı / Soyadı Ezber okuma

10 puan

Sahneyi kullanma, uygun fon müziğinin kullanımı

10 puan

Beden dilinin etkin kullanımı (duruş, kendine güven, jest, mimikler, izleyiciyle göz kontağı kurulması)
20 puan
Tonlama, vurgu ve durakların doğru kullanımı ile şiirdeki duyguyu yansıtma

30 puan

Türkçeyi doğru kullanmadoğru sesletim
(telaffuz)

30 puan

Toplam

100 puan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ek: 2
ÖN ELEME SONUÇ TUTANAĞI

…/…/2015 tarihinde yapılan İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması ön elemesi sonucunda, aşağıda isimleri ve okulları yer alan öğrenciler Final aşamasında yarışmaya hak kazanmışlardır.

Final’de Yarışmaya Hak Kazanan Öğrenciler:

S.No Öğrencinin Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Okulu Öğretmeni
1

2

3

……………………………… ……………… ………………… ………………… ……………………
Jüri Üyesi Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Başkan (İmza)

Ek: 3
Final Puan Cetveli

S.N.
Yarışmacı Öğrencinin Adı / Soyadı Ezber okuma

10 puan

Sahneyi kullanma, uygun fon müziğinin kullanımı

10 puan

Beden dilinin etkin kullanımı (duruş, kendine güven, jest, mimikler, izleyiciyle göz kontağı kurulması)
20 puan
Tonlama, vurgu ve durakların doğru kullanımı ile şiirdeki duyguyu yansıtma

30 puan

Türkçeyi doğru kullanmadoğru sesletim
(telaffuz)

30 puan

Toplam

100 puan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Değerlendirme Komisyonu Üyesinin: Adı ve Soyadı: ………………………………. İmzası: …………………

Ek: 3-a
Final Puan Cetveli Sonuç Formu

S.N.
Yarışmacı Öğrencinin Adı / Soyadı Ezber okuma

10 puan

Sahneyi kullanma, uygun fon müziğinin kullanımı

10 puan

Beden dilinin etkin kullanımı (duruş, kendine güven, jest, mimikler, izleyiciyle göz kontağı kurulması)
20 puan
Tonlama, vurgu ve durakların doğru kullanımı ile şiirdeki duyguyu yansıtma

30 puan

Türkçeyi doğru kullanmadoğru sesletim
(telaffuz)

30 puan

Toplam

100 puan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

E
……………………………… ……………… ………………… ………………… ……………………
Jüri Üyesi Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Başkan (İmza)

K:

Ek: 4
STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ
İSTİKLÂL MARŞI ŞİİRİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

FİNAL SONUÇ TUTANAĞI

…/…/2015 tarihinde yapılan İstiklal Marşı Şiirini Güzel Okuma Yarışması Final değerlendirmesi sonucunda sıralama ve ödül dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur.

Final Yarışması Sıralaması:

Derece Öğrencinin Adı Soyadı Okulu Öğretmeni Ödülü
1.

2.

3.

……………………………… ……………… ………………… ………………… ……………………
Jüri Üyesi Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Üye (İmza) Başkan (İmza)

Ek: 3-

HOŞGELDİN DAMLA

Ludwigsburg bölgesinde görev yapan öğretmenimiz Merva Tanış’ın Öğretmenler Gününde dünyaya gelen kızı Damla’ya hoşgeldin diyor, uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz.

pembe nazarlik

KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ
KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Yürütme
Amaç
Madde 1- Bu etkinliğin amacı; Württemberg Bölgesi’nde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinde öğrenim gören öğrencilerin kompozisyon yazmaya ve okumaya olan ilgilerini arttırmak, öğrencilere kitap okuma ve güzel yazma alışkanlıkları kazandırarak Türkçe kelime hazinelerini zenginleştirmek, yazılı anlatımda Türkҫeyi doğru ve etkili bir biҫimde kullanma bilinci oluşturmak, “GELECEĞE DAİR HAYALLERİM” konu başlığı altında ileride ne olmak istediğini, gelecekteki yerini hayal ederek, konu hakkındaki duygu, düşünce ve birikimlerini planlı olarak yazabilme yeteneğini geliştirmek.
Kapsam
Madde 2- Bu şartname, Württemberg Bölgesi’nde Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden öğrenciler ile bu derslere katılmadığı halde bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen (5-10. Sınıflar) (31 Aralık 2014 tarihinde 16 yaşından gün almamış olan) öğrencilerin eserlerinin yarışma şartnamesine uygunluğunu, başvuru şeklini, değerlendirme kurullarının oluşumunu, yapılacak değerlendirmeyi ve verilecek ödülleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu şartname Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürütme
Madde 4- Bu yarışma şartnamesi hükümlerini Stuttgart Eğitim Ataşesi yürütür.

İKİNCİ BÖLÜM
Yarışmanın konusu, Katılma şartları ve Kategorisi

Madde 5-Yarışmanın Konusu

2014-15 Eğitim-Öğretim Yılı kompozisyon yazma yarışmasının konusu “GELECEĞE DAİR HAYALLERİM” dir.

Madde 6- Yarışmaya katılma şartları ve kompozisyonda aranacak şartlar
a) Bu yarışmaya Württemberg Bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü dersine katılan 5-10. Sınıf öğrencileri ile bu derse katılmamakla birlikte, aynı sınıflarda öğrenim gören Türk ya da Türk kökenli öğrenciler katılabilir. T.C. adına kamu görevlisi olarak görev yapanların çocukları bu yarışmaya katılamazlar.

b) Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve
yayınlanmamış olmalıdır.
c) Her yarışmacı yarışmaya bir eserle katılmalıdır.

d) Öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanarak yarışmaya katılan eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Kompozisyon Türkiye Türkçesi ile yazılmalıdır.

f) Kompozisyonlar çizgisiz A4 dosya kâğıdına okunaklı olarak el yazısı ile yazılacaktır. Aynı zamanda
iki A4 sayfa boyutunu geçmeyecek şekilde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve
1,5 satır aralığında bilgisayarda da yazılacaktır. Eserlere başlık verilecek olup, kâğıdın arka yüzüne
sadece katılımcının adı ve soyadı yazılacaktır.
g) El yazısı ile yazılan kompozisyonlarda, mürekkepli veya tükenmez mavi renkli kalem kullanılacaktır.

h) Yarışmaya katılan her öğrenci kimlik bilgilerini, doğum tarihini belgeleyen nüfus cüzdanı, mavi kart
veya pasaport fotokopisini yarışmaya katılan şiir ile birlikte 1. Basamak Seçme Kuruluna vermek zo-
rundadır.

i) Yarışmaya katılan kompozisyonlar iade edilmeyecektir.

Madde 7-Yarışma Kategorisi
Bu Kompozisyon Yazma Yarışması Württemberg Bölgesinde 5-10 sınıflar düzeyinde öğrenim gören öğrenciler arasında tek kategoride yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yarışma basamakları, İtiraz ve Telif hakkı
Madde 8- Yarışma basamakları
A) 1. Seçme Basamağı: Ataşelik sorumluluk bölgesinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersi okutan her öğretmen ve Okul Aile Birliğince görevlendirilen bir üye tarafından seçilen (Ek: 1/a) en az 1, en çok 3 kompozisyonlar, (Ek: 1/b) ile birlikte en geç 19 Aralık 2014 akşamına kadar bölge koordinatörüne teslim edilecektir.
B) 2. Seçme Basamağı: Bu aşamada bölge koordinatörleri başkanlığında yine koordinatör tarafından belirlenecek 1 öğretmen (mümkünse Türkçe ya da Türk Dili ve Edebiyatı branşından) ve TOAB Derneğince belirlenecek 1 üyeden oluşan üҫ kişilik “2. Seçme Basamağı Kurulu” her bir üye tarafından düzenlenecek puan cetvelini (Ek: 2), 2. Seçme Basamağı sonuç formunu ( Ek: 2/a) ve sonuç tutanağını (Ek: 2/b) en geç 14 Ocak 2015 tarihine kadar tamamlayacaktır. Bölge Koordinatörleri sonuç tutanağı ve ilk 3 sırayı alan eserleri, finalde yarışmak üzere 16 Ocak 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Eğitim Ataşeliğine teslim edeceklerdir. Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmadığı halde, bireysel olarak yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler kompozisyonlarını 2. seçme basamağına katılmak üzere bölge koordinatörlerine en geç 19 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.
C) Final: Yarışmanın son aşamasıdır. 2. Seçme Basamağı sonucunda 12 eğitim bölgesinden ilk üç dereceyi kazanan toplam 36 öğrencinin eserleri, 21-23.01.2015 tarihleri arasında Eğitim Ataşeliğinde değerlendirilecektir. Final Değerlendirme Kurulu, değerlendirme sonuçlarını (Ek: 3, Ek: 3/a, Ek: 3/b) kompozisyonların orijinalleri ile birlikte Ataşeliğe teslim edecektir. Değerlendirme Kurulu, Yarışma Yürütme Kurulunca konu ile ilgili tarafsız kişilerden seçilecektir.
1.Seçme Basamağı, 2.Seçme Basamağı ve Final değerlendirmelerinde puan eşitliği halinde; öğrencilerin sıralamasında doğum tarihi küçük olan ilk sırayı alır. Yine eşitlik durumunda ise kura çekilir.
Madde 9- İtiraz
Final Yarışması sonuçları Stuttgart Eğitim Ataşeliği internet sitesinden duyurulacaktır. Yarışmaya katılan eser sahipleri, Yarışma Şartnamesini, 1. Basamak Seçme, 2. Basamak Seçme, Final Değerlen- lendirme Kurulu kararlarını kabul etmiş sayılırlar ve kararlara itiraz söz konusu değildir.

Madde 10- Telif Hakkı
Derece alsın almasın, tüm eserler Stuttgart Başkonsolosluğu ve Eğitim Ataşeliğince basılı yayınlarda ve etkinliklerde kullanılabilecek, bunun için her hangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Eser sahibinin hakkı saklı kalmak şartıyla, eserin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya katılan her öğrenci velisinin, telif haklarının Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine ait olduğunu belirten belgeyi eserle birlikte teslim etmesi gerekmektedir (Ek: 4). Bu formu imzalı olarak teslim etmeyenlerin kompozisyonları, değerlendirmeye alınmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev Dağılımları
Madde 11- Görev dağılımları

A- Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmenleri:
a) Yarışmanın, görev yaptığı çevreye ve öğrencilere TOAB ile işbirliği içerisinde duyurulmasını ve yarışmacıların katılımlarını sağlamak, 1.Seçme Basamağı Değerlendirme Kurulu Başkanlığını yürütmek.
b) Yarışabilecek öğrenci bulunamaması halinde bu durumu nedenleriyle birlikte yazılı olarak 19 Aralık 2014 tarihine kadar bölge koordinatörüne bildirmek.
c) 1. Seçme Basamağı sonuç formu (Ek: 1/b) ile 2. Seçme Basamağına katılmaya hak kazanan eserleri 19 Aralık 2014 tarihine kadar bölge koordinatörüne ulaştırmak.
d) Bölge koordinatörlerince yarışmaya ilişkin verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

B- Bölge Koordinatörü:
a) 2. Seçme Basamağı Kurulu başkanlığını yürütmek. Bölgede iki koordinatör görev yapmakta ise,
bölge koordinatörlük kıdemi daha fazla olan (eşitlik halinde mesleki kıdemi fazla olan),
2. Seçme Basamağı Kurulu Başkanı ve yarışmanın bölge sorumlusudur.
b) 2. Seçme Basamağı Seçme Kurulunda görev alacak Okul Aile Birliği Derneği Başkanlığınca
belirlenen iki üye ismini 09 Ocak 2015 Cuma günü saat 15.00 a kadar Ataşeliğe bildirmek.
b) Yarışma şartnamesine uygun olarak Yarışmanın 2. Seçme Basamağı işlemlerini, bölgedeki TOAB Derneği ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.
c) 2. Seçme Basamağı, aşağıdaki tabloya göre, eğitim bölgeleri arasında karşılıklı olarak
gerçekleştirilecektir.

Bölge Bölge
1 Markdorf (Bodensee) Albstadt
2 Tübingen Biberach
3 Nürtingen Böblingen
4 Heilbronn Künzelsau
5 Ludwigsburg Backnang
6 Stuttgart Göppingen

C- Final Değerlendirme Kurulu:
a) ”Final Değerlendirme Kurulu” Eğitim Ataşeliğince belirlenir.
b) 21 Ocak 2015 – 23 Ocak 2015 tarihleri arasında değerlendirme işlemlerini yapar ve sonucu tutanakla Eğitim Ataşeliğine teslim eder.

D- Yarışma Yürütme Kurulu:
• Yarışmanın konusunu belirler.
• Yarışmanın genel organizasyonunu koordine eder.
• Final Yarışması öncesinde yarışmaya katılacak öğrencilerin ödüllerini temin eder.

• Final yarışmalarının Değerlendirme Kurulu üyelerini tespit eder ve görevlendirir.
• Yarışma sürecinde ön görülmeyen durumların olması halinde ek kararlar alır.
• Yarışmanın şartnameye uygun yürütülmesini sağlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödüllendirme
Madde 12- Ödüllendirme
2. Seçme Basamağı sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan eser sahibi 3 öğrenci, ilgili bölgenin TOAB Derneğince ödüllendirilebilir.
Final Yarışması sonucunda sıralamaya giren öğrencilere ödülleri, T.C.Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğince belirlenen günde ve yerde verilecektir.
Final ödülleri:

Derece Ödül

Birincilik Ödülü I pad

İkincilik Ödülü E book
Üçüncülük Ödülü Fotoğraf makinası
Mansiyon Dolmakalem seti

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Yarışma Kategorisi Adı ve Soyadı Görev Yeri – Görevi
“GELECEĞE DAİR HAYALLERİM” Zeynel Abidin KARAGÖZ
……………………………
……………………………

Eğitim Ataşesi
………………………
………………………

EK:1

Kompozisyon Yazma Yarışması 1. Seçme Basamağı Değerlendirme Puan Cetveli

S
N. Yarışmacı Öğrencinin
Adı/Soyadı Konuya uygun bir başlık koyabilme
(5) Etkili bir giriş yapabilme
(10) Yazının anlam bütünlüğü taşıması
(20) Ana düşünceyi destekleyecek özgün ve anlaşılır cümlelerle bir anlatım düzeni oluşturma
(30) Yazım kurallarını uygulama, noktalama işaretlerini doğru kullanma
(20)

Etkili bir sonuҫ yazabilme
(10) Sayfa düzeni
(5)
Toplam
(100)
PUAN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Değerlendirme Kurulu
Üyesinin Adı, Soyadı: ………………………………………………………. İmza:…………………………………

EK: 1/a

Kompozisyon Yazma Yarışması 1. Seçme Basamağı Sonuç Formu

SN Öğrencinin Adı/Soyadı Okulu 1. Değerlendirme Kurul Üyesi
PUANI 2. Değerlendirme Kurul Üyesi
PUANI Toplam
PUAN Ortalama
PUANI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……………………………..

Türkçe ve Türk Kültürü
TOAB Temsilcisi Üye
(imza) Dersi Öğretmeni
(imza)

NOT: Puanların eşitliği halinde öğretmenin kanaatine uyulacaktır.

EK: 1/b

STUTTGART EĞİTİM ATAŞELİĞİ
KOMPOZİSYON YAZMA YARIŞMASI
1. SEÇME BASAMAĞI SONUÇ TUTANAĞI

….2014 tarihinde yapılan kompozisyon yazma yarışması 1.Seçme Basamağı değerlendirmesi sonucunda aşağıda isimleri ve okulları yer alan öğrencilerin eserleri 2. Seçme Basmağında yarışmaya katılmaya hak kazanmışlardır.

2. Secme Basamağında Yarışmaya Hak Kazanan Öğrenciler:

S.No Öğrencinin Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri Okulu Öğretmeni
1

2

3

………………………… Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretmeni
Üye
İmza İmza

EK: 2

Kompozisyon Yazma 2. Seçme Basamağı Değerlendirme Puan Cetveli

S
N. Yarışmacı Öğrencinin
Adı/Soyadı Konuya uygun bir başlık koyabilme
(5) Etkili bir giriş yapabilme
(10) Yazının anlam bütünlüğü taşıması
(20) Ana düşünceyi destekleyecek özgün ve anlaşılır cümlelerle bir anlatım düzeni oluşturma
(30) Yazım kurallarını uygulama, noktalama işaretlerini doğru kullanma
(20)

Etkili bir sonuҫ yazabilme
(10) Sayfa düzeni
(5)
Toplam
(100)
PUAN

Resim Yarışmasını Kazanan Öğrenciler Belli Oldu

Eğitim Ataşeliğimizce düzenlenmiş olan „Farklılıklara Saygı“ konulu resim yarışmasında ödül almaya hak kazanlanlar belli oldu.
Bağımsız jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren öğrencilerimizin isimleri ve dereceleri aşağıdadır.

Final Değerlendirme Sonucu:

Derece Öğrencinin Adı Soyadı Ödülü
1. Zeynep AYDOĞAN (Wertheim) Fotoğraf Makinesi
2. Alp GENÇARSLAN (Flein) Fotoğraf Makinesi
3. Azra KARAKUŞ (Hechingen) Okul Çantası
Mansiyon Tolga YÜKSEL (Nebringen) Boya Seti

Ödüller, 15 Aralık 2014 tarihinde Başkonsolosumuzun Rezidansında yapılacak olan bir törenle öğrencilerimize takdim edilecektir.
Öğrencilerimizi başarılarından ötürü kutlar, yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize, onları destekleyen ailelerine ve onları cesaretlendiren öğretmenlerine teşekkür ederiz.
Resim Yarismasi 2Resim yarismasi

BAŞARILI GYMNASIUM ÖĞRENCİLERİNE ÖDÜL

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Eğitim Bölgemizdeki Gymasium’lardan en yüksek not ile mezun olan 1 kız ve 1 erkek öğrencinin T.C. Berlin Büyükelçiliğince ödüllendirilmesi düşünülmektedir.

Başarılı öğrencilerimizin aşağıdaki formata uygun seçilme başvurularını (diploma fotokopileri ile birlikte) en geç 28.12.2014 tarihinde ulaşacak şekilde doğrudan Ataşeliğimize posta ile göndermeleri rica olunur.

Stuttgart Eğitim Ataşeliği

FORMAT

Adı Soyadı:

Doğum tarihi:

Mezun olduğu okul:

Not ortalaması:

Şu anda okumakta olduğu okul:

E-posta adresi:

Cep telefonu numarası:

Adres:

Yetenekli Üniversite Gençlerine Burs İmkanı

Osnabrück Üniversitesi İslam Teolojisi Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Bülent Uçar’ın girişimleriyle 2012 yılında kurulan ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından tanınan „Avicenna-Studienwerk“, yetenekli ve sosyal alanda girişken lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören Müslüman gençlere burs imkanı sağlamaktadır.
İlgi duyan öğrenciler, aşağıdaki linkten detaylı bilgilere ulaşabilirler.

http://www.avicenna-studienwerk.de

SEMİNER

 

Erlangen-Nürnberg’de bulunan Friedrich Alexander Üniversitesi tarafından geliştirilen “Türk Göçmen Kökenli Üstün Yetenekliler ” projesi kapsamında 8 Kasım 2014 Cumartesi günü Stuttgart’ta bir tanıtım ve eğitim programı düzenlenecektir.Almanca ve Türkçe olarak düzenlenecek eğitim programında, çocukların üstün zekalı ve yetenekli olup olmadıklarının nasıl anlaşılacağı ve bu çocuklarla iletişim modelleri hakkında eğitim verilecektir.8 Kasım 2014 Cumartesi günü Stuttgart’ta saat 09:00-15:00 arasında düzenlenecek olan programa www.hotm.eu internet adresi üzerinden kayıt yaptırmak gerekmektedir.

 

Foto: Erlangen-Nürnberg'de bulunan Friedrich Alexander Üniversitesi tarafından geliştirilen "Türk Göçmen Kökenli Üstün Yetenekliler " projesi kapsamında 8 Kasım 2014 Cumartesi günü Stuttgart'ta bir tanıtım ve eğitim programı düzenlenecektir.</p><br /><br />
<p>Almanca ve Türkçe olarak düzenlenecek eğitim programında, çocukların üstün zekalı ve yetenekli olup olmadıklarının nasıl anlaşılacağı ve bu çocuklarla iletişim modelleri hakkında eğitim verilecektir.</p><br /><br />
<p>8 Kasım 2014 Cumartesi günü Stuttgart'ta saat 09:00-15:00 arasında düzenlenecek olan programa www.hotm.eu internet adresi üzerinden kayıt yaptırmak gerekmektedir.

 

CUMHURİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

 

Kahraman Türk Milletinin, vatanını, bağımsızlığını ve geleceğini kurtarmak için büyük bir gayret, kararlılık ve cesaretle girdiği Milli Mücadelenin sonucunda elde ettiği zaferlerin en önemli eseri olan Cumhuriyetimizin ilanının 91. yıldönümü kutlu olsun.

cumhuriyet_bayrami

Eski yazılar «